Učební plán a charakteristika oboru

SOŠ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

Kód a název vzdělávacího programu:    18-20-M/01, Informační technologie

Délka a forma vzdělání:                           čtyřleté denní/ kombinované/ dálkové studium

Dosažený stupeň vzdělání:                      střední vzdělání s maturitní zkouškou

Studijní obor připravuje (budoucí) absolventy pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích - tzn. absolventi mají možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti programového (SW) a technického vybavení (HW), operačních systémů, počítačových sítí a ekonomiky. Dále jsou vedeni k tomu, aby si vytvořili potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách, možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti, také aby se naučili orientovat se v tržním hospodářství, tvorby podnikové identity a získat základní znalosti managementu a obchodu.

Absolvent je veden k tomu, aby se správně a vhodně vyjadřoval, ovládal komunikaci pomocí prostředků informačních technologií. Dále by se měl dokázat v běžných situacích pracovního, odborného i společenského styku vyjadřovat alespoň v jednom cizím jazyce – anglický jazyk. Absolvent je připravován, aby při jednání se spolupracovníky ovládal a uplatňoval pravidla společenského chování a týmové spolupráce.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT apod.

Nejlepší z absolventů budou připraveni pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách, nejlépe technického směru.

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si absolventi vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence, tzn. absolvent je veden tak, aby:

-        se na dobré úrovni vyjadřoval v českém jazyce, a to ústní i písemnou formou;

-        uměl konverzovat a číst texty alespoň v jednom, lépe ve dvou světových jazycích;

-        měl základní přehled v hlavních vědeckých oborech;

-        efektivně nacházel, zpracovával a vyhodnocoval informace z klasických a elektronických médií;

-        navrhoval a realizoval HW řešení;

-        instaloval a spravoval OS a aplikační SW;

-        programoval a podílel se na vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;

-        navrhoval, realizoval a staral se o administraci sítí;

-        poskytoval obecnou i specializovanou podporu uživatelům prostředků IT;

-        využíval e-learningové aplikace;

-        se orientoval na klávesnici a efektivně ji využíval;

-        byl schopen si odpovědně vybrat studijní program terciárního vzdělávání;

-        disponoval znalostmi a vědomostmi potřebnými pro zastávání pracovní pozice v oboru ICT;

-        dokázal efektivně spolupracovat v rámci síťových aplikací;

-        byl schopen plánovat práci na méně rozsáhlých hardwarových a softwarových projektech;

-        se orientoval v ekonomických pojmech a dokázal zhodnotit projekt z ekonomického hlediska.

Studium oboru informační technologie je ukončeno maturitní zkouškou podle §§ 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Škola připravuje žáky tak, aby si v rámci společné části maturitní zkoušky mohli vybrat jeden ze tří předmětů: matematiku, občanský a společenskovědní základ nebo informatiku. V rámci profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat ústní zkoušku z odborných předmětů (technické vybavení, ekonomika, …) a skládat maturitní zkoušku formou maturitní práce s obhajobou. Každý žák může dále vykonat nepovinnou maturitní zkoušku, volit může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

Předmět zkratka  Hodinová dotace
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. cel.
Český jazyk a literatura  CJ 4 4 4 4 16
Anglický jazyk  AJ 4 4 4 4 16
Další cizí jazyk NJ, FJ, SJ         0
Matematika MAT 4 4 4 4 16
Fyzika (varianta A) FYZ 2 2 2 2 8
Chemie (varianta B) CH 2       2
Biologie BI 2       2
Základy společenských věd ZSV 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Mediální výchova MV       2 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informatika a výpočetní technika IVT 3 2 2 2 9
Technické vybavení TVY 2 2 1 1 6
Operační systémy OS 2 2 1 1 6
Multimedia MUL   2 2 2 6
Počítačové sítě PS     2 2 4
Programování PRO   3 3 2 8
Ekonomie EKO   2 2 2 6
Praktická cvičení PRA 2 2 2 2 8
Celkem pro žáky   32 32 32 32 128