Co a jak u nás studovat?

Studijní obory Gymnázium i Informační technologie jsou maturitní. U obou lze uplatnit dálkovou či kombinovanou formu studia, stejně jako individuální plán.

 

GYMNÁZIUM

Studium, které má smysl

Gymnázia jsou tradičně chápána jako školská zařízení zaměřená  na přípravu žáků na další studium. Tento úhel pohledu je však velice zúžený, nelze přece redukovat několik let školní práce na pouhou přípravu na něco dalšího.
Myslíme si, že minimálně stejně důležité je, abychom předali našim žákům dostatečné kompetence v základních vzdělávacích oblastech; kompetence, které jim dovolí se orientovat v životě, spolupracovat s ostatními lidmi a podílet se  spolu s nimi na rozvoji světa. K tomu je nezbytné, aby absolventi uměli využívat informace, pracovat s nimi a hodnotit je. 

 Výuka je spolupráce všech

V našem gymnáziu studenti netráví hodinu tím, že by psali to, co vyučující diktuje. Učení je vždy proces, na kterém spolupracuje celá třída. V některých hodinách, například v českém jazyce, studeni obash svých poznámek sami vytváří. Nejprve informace samostatně vyhledávají a pak společnou diskuzí za pomoci vyučujícího rozhodnou, co bude vhodné si poznamenat, a tedy zapsat.
V jiných hodinách, jako je třeba dějepis, studenti zápisky nedělají. Mají náročnější domácí přípravu, při které se naučí základní pojmy. Hodina pak probíhá jako diskuze o tom, co jsme se dozvěděli prostřednictvím elearningu.

 

Aby nás to taky bavilo

Jsme přesvědčeni o tom, že když studenty výuka baví, naučí se toho víc. Proto se snažíme každý předmět vyučovat tak, aby nebyl nudný, aby při něm studenti byli neustále aktivní.
Kromě moderního přístupu k výuce a využití internetu se snažíme studentům zpestřit školní rok nejrůznějšími akcemi. Pořádáme celé projektové dny i týdny. Spolupracujeme s Jihočeskou hospodářkou komorou, zahraničními školami dokonce až z Japonska, Jihočeským divadlem nebo se soukromými firmami.

 

 

 

 

 

 

SOŠ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

Přijímací řízení

 

Přihlášky do prvního kola se podávají do 1.3.2017

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018V souladu s § 60 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, rozhodla ředitelka školy o podmínkách přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2017/2018 takto:


1. Všeobecná ustanovení


Ve školním roce 2017/18 přijme  EDUCAnet – střední škola základní škola České Budějovice, s.r.o.:

20 studentů - obor 79-41- K/41 - Gymnázium (4-leté) - denní forma

10 studentů - obor 79-41- K/41 - Gymnázium (4-leté) - dálková forma

20 studentů - obor 18-20- M/01 - Informační technologie (4-leté) - denní forma

10 studentů - obor 18-20- M/01 - Informační technologie (4-leté) - kombinovaná forma2. Kritéria přijetí uchazeče do 1. ročníku vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení


Kritéria bodového hodnocení:

1.      Státní přijímací zkoušky. Maximální počet bodů 6

Úspěšnost    Počet bodů

100% - 90%      6

89% - 75%        5

74% - 61%        4

60% - 40%        3

39% - 25%        2

24% - 11%        1

10% - 0%          02.      Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (případně na třech posledních vysvědčeních předchozího ukončeného studia). Za každé pololetí s průměrem 1,7 a lepším je 1 bod, maximální počet dosažených bodů celkem 3.

3.      Motivační dopis nebo umístění v 6. – 9. ročníku základní školy v libovolném kole předmětové olympiády nebo jakékoli další soutěže jednotlivců, získání odbornosti v jazyce (PET,…), v IT (ECDL – řidičák na PC), ve zdravovědě apod.
Maximální počet bodů 1.

Motivační dopis ředitelce školy: Práce v maximálním rozsahu 1 list A4 na téma „Moje představa o budoucím studiu“ (nápověda: jak a proč jsem si vybral/a EDUCAnet, co už umím, jaké jsou moje zájmy, co bych se chtěl/a naučit). Hodnotí se formální i obsahová stránka.3. Závěrečná ustanovení

 

Pořadí je stanoveno dle celkového počtu bodů, které uchazeč získá v rámci přijímacího řízení.

V případě shodného celkového počtu bodů rozhoduje:

1. Lepší studijní průměr v 1. pololetí deváté třídy na ZŠ (na posledním vysvědčení)

2. Vyšší úroveň motivačního dopisu

Studenti budou přijímáni do obou oborů podle počtu dosažených bodů až do naplnění jejich kapacity. 

Při nenaplnění kapacity tříd v prvním kole vyhlásí ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení, ve kterém se již nekonají státní přijímací zkoušky.Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:
- sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,
- konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
- přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
- jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
- jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
- jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,
- školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,
- v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února.
- mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;


V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:
- podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
- vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,
- po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
- vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,
- výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky),termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna,
- termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna,
- termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.


Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2016/2017 byl zveřejněn dne 2. června 2016 na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017.

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017
Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 1. března 2017
Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízenído 1. ročníku.

12. dubna 2017
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

20. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Notebook místo učebnic

Ke studiu na naší škole studenti potřebují notebook nebo tablet. U gymnazistů je to celkem jedno, u studentů oboru vyžadujeme notebook. Nejsme vůbec nároční na výkon či programové vybavení notebooku. Pro práci postačí jakýkoli notebook ne starší než 5 let se základním balíkem kancelářských aplikací, tak aby student mohl psát dokumenty, vytvářet tabulky a prezentace. V případě zájmu můžeme při koupi nového notebooku zprostředkovat poradenství, díky odborníkům, kteří na naší škole učí.