Jednodenní akce

 

ODBORNÁ PRAXE

 PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI

 

Studenti školy EDUCAnet se během roku účastnili různých projektových dnů, na kterých byla vždy velká účast. 

Prvními dvěma projektovými dny byly dny počítačové gramotnosti. První den studenti rozebírali a montovali nový hardware do celých počítačů, které tvořili ve dvojicích. Druhý den pokračovali s prací na hardwaru, ale tentokráte jej obohatili o software. Celou dobu projektu vytvářeli studenti zápis a rozbor o postupu, který použili.

Třetím projektovým dnem byl den s názvem Tvorba audiovizuálního materiálu. Dopoledne se studenti věnovali teorii filmu a odpoledne se učili tvořit svá vlastní díla. Studenti k této příležitosti vytvořili dokonce propagační video pro školu.

Posledním projektovým dnem byl den: Důsledky ruské inflace na českou domácnost. Projekt se zabýval hodnotou zlata a stříbra jak v podobě pamětních mincí, tak dokonce i jako šperků a platidel. Ke konci projektového dne čekal studenty formulář, který využili k zopakování a k uložení nově nabytých vědomostí.

Posledním dnem byl dnem kdy se studenti vypravili do továrny Motor JIKOV, kde se dozvídali nové informace o kovech jejich zpracování a jejich následném využití ale také o automatizaci výroby pomocí počítačů. Studenti své nové znalosti využili jak v kompletaci pracovních listů tak i v následné diskusi s mistrem v továrně.

 

The students EDUCAnet BW during the 2014/2015 school year participated in various project days,on which was always a big turnout. One of the biggest was the projectwith the South Bohemian Chamber of Professional Practice in Education in South Bohemia, which was divided into several project days throughout the year.

The first two days were days project of computer literacy. First day students discussed and installed the new hardware into full computers that formed in pairs. The second day continued to work on the hardware, but this time it enriched the software. Throughout the project created by students Companies and analysis about the procedure used.

The third day was the day of the project titled Creating audiovisual material. In the morning, the students spent the afternoon film theory and learn to form their own work. Students on this occasion even created a promotional video for the school.

December 19 was the day of the program dedicated to the topic due to the Russian inflation

on Czech household. The project dealt with the value of gold and silver as

in the form of commemorative coins, and even as jewelry and cash. At the end

Project of students expected form, which he used to repeat a

to save the newly acquired knowledge.

During the day, Production and processing of metals and their slitit for electrical

industry, the students went to the factory Motor JIKOV where he learned new

information on metals processing and their subsequent utilization but also on manufacturing automation