Přijímací řízení


Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole


Zápisový lístek
Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
Povinnost potvrdit svůj úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku se nevztahuje:
• na nástavbové studium;
• na zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem;
• na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, rozhodla ředitelka školy o podmínkách přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2017/2018 takto:

1.   Všeobecná ustanovení

Ve školním roce 2017/18 přijme  EDUCAnet – střední škola základní škola České Budějovice, s.r.o.:

20 studentů - obor 79-41-K/41 - Gymnázium (4-leté) - denní forma

10 studentů - obor 79-41-K/41 - Gymnázium (4-leté) - dálková forma

20 studentů - obor 18-20-M/01 - Informační technologie (4-leté) - denní forma

10 studentů - obor 18-20-M/01 - Informační technologie (4-leté) - kombinovaná forma

 

2.   Kritéria přijetí uchazeče do 1. ročníku vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení

Kritéria bodového hodnocení:

1.      Státní přijímací zkoušky. Maximální počet bodů 6

Úspěšnost

Počet bodů

Úspěšnost

Počet bodů

100% - 90%

6

39% - 25%

2

89% - 75%

5

24% - 11%

1

74% - 61%

4

10% - 0%

0

60% - 40%

3

 

 

 

2.      Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (případně na třech posledních vysvědčeních předchozího ukončeného studia).
Za každé pololetí s průměrem 1,7 a lepším je 1 bod, maximální počet dosažených bodůcelkem 3.

3.     Motivační dopis nebo umístění v 6. – 9. ročníku základní školy v libovolném kole předmětové olympiády nebo jakékoli další soutěže jednotlivců, získání odbornosti v jazyce (PET,…), v IT (ECDL – řidičák na PC), ve zdravovědě apod.

Maximální počet bodů 1.

Motivační dopis ředitelce školy: Práce v maximálním rozsahu 1 list A4 na téma „Moje představa o budoucím studiu“ (nápověda: jak a proč jsem si vybral/a EDUCAnet, co už umím, jaké jsou moje zájmy, co bych se chtěl/a naučit). Hodnotí se formální i obsahová stránka.

 

3.   Závěrečná ustanovení

Pořadí je stanoveno dle celkového počtu bodů, které uchazeč získá v rámci přijímacího řízení.

V případě shodného celkového počtu bodů rozhoduje:

1. Lepší studijní průměr v 1. pololetí deváté třídy na ZŠ (na posledním vysvědčení)

2. Vyšší úroveň motivačního dopisu

Studenti budou přijímáni do obou oborů podle počtu dosažených bodů až do naplnění jejich kapacity. 

Při nenaplnění kapacity tříd v prvním kole vyhlásí ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení, ve kterém se již nekonají státní přijímací zkoušky.