Učební plán a charakteristika oboru

GYMNÁZIUM

 

Kód a název vzdělávacího programu:    79-41-K/41, Gymnázium

Délka a forma vzdělání:                           čtyřleté denní/ dálkové studium

Dosažený stupeň vzdělání:                      střední vzdělání s maturitní zkouškou

Gymnázia jsou tradičně chápána jako školská zařízení zaměřená na přípravu žáků na další studium. Tento úhel pohledu je však velice zúžený, nelze přece redukovat několik let školní práce na pouhou přípravu na něco dalšího. Myslíme si, že minimálně stejně důležité je, abychom předali našim žákům dostatečné kompetence v základních vzdělávacích oblastech; kompetence, které jim dovolí se orientovat v životě, spolupracovat s ostatními lidmi a podílet se spolu s nimi na rozvoji světa. K tomu je nezbytné, aby absolventi uměli využívat informace, pracovat s nimi a hodnotit je.
 

Profil absolventa

Naší prioritou, kterou zde opakovaně zmiňujeme, je získání klíčových kompetencí na základě zvolených výchovně vzdělávacích strategií a dále příprava žáků na celoživotní učení, v to počítaje také terciární vzdělávání.

Zaměření školy je jednak všeobecné, jednak technické, a to díky existenci oboru informační technologie. Poněkud se tedy také liší požadavky na absolventy v jednotlivých oborech, mnohé však mají společné.
 

Absolvent gymnázia EDUCAnet

 • je všestranně rozvinutou, svobodnou a nezávislou osobností
 • umí se na dobré úrovni vyjadřovat v českém jazyce, a to ústní i písemnou formou
 • umí konverzovat a číst texty ve dvou světových jazycích
 • má základní přehled v hlavních vědeckých oborech
 • uznává morální hodnoty demokratické společnosti a řídí se jimi
 • je schopen efektivně pracovat v kolektivu a v přiměřené míře jej vést
 • efektivně nachází, zpracovává a vyhodnocuje informace z klasických i elektronických médií
 • orientuje se v odborných textech, umí na jejich základě napsat abstrakt a referát
 • umí vytvářet strukturované texty a odborné práce
 • ovládá uživatelsky výpočetní techniku, vytváří texty, tabulky, grafy, prezentace a databáze
 • obhájí svůj názor na základě objektivních faktů
 • dokáže prezentovat své myšlenky, názory a výsledky práce před ostatními lidmi
 • kultivovaně diskutuje, v diskuzi respektuje ostatní názory
 • umí zhodnotit jednání ostatních lidí, nepodléhá zbytečně mediálním vzorům
 • uvědomuje si důležitost sebevzdělávání a aktivně ho praktikuje
 • umí využívat e-learningové aplikace
 • je schopen si odpovědně vybrat studijní program terciárního vzdělávání
 • je připraven ke studiu zvoleného oboru
 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

 

RUP

G

RUP

G

RUP

G

RUP

G

RUP

G

Jazyk a jazyková komunikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura[1]

P

4

P

4

P

4

P

4

12

16

Anglický jazyk

P

4

P

4

P

4

P

4

12

16

Další cizí jazyk[2]

P

3

P

3

P

3

P

3

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a její aplikace[3]

P

5

P

3

P

4

V

4

10

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a příroda

P

 

P

 

V

 

V

 

36

 

Fyzika[4]

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

Chemie

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

Biologie[5]

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

Geografie[6]

 

2

 

2

 

 

 

 

 

4

Geologie[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

P

 

P

 

V

 

V

 

 

 

Občanský a spolvěd. základ[8]

 

1

 

1

 

2

 

2

 

6

Dějepis

 

2

 

2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce[9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umění a kultura

P

 

P

 

V

 

V

 

4

 

Hudební obor

 

2

 

2

 

 

 

 

 

4

Výtvarný obor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova

P

2

P

2

P

2

P

2

8

8

Výchova ke zdraví[10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inform. a kom. technologie[11]

V

2

V

2

V

2

V

2

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné vzdělávací aktivity

V

 

V

 

P

 

P

 

 

 

Ekonomika[12]

 

 

 

2

 

2

 

2

8

6

Multimédia/ konverzace AJ[13]

 

 

 

 

 

2

 

2

 

4

Základy administrativy/Český jazyk – seminář/ konverzace AJ/ konverzace NJ [14]

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Průřezová témata[15]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilní časová dotace

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

Celkem pro žáky

 

33

 

33

 

33

 

33

132

132

pro učitele

 

46

 

45

 

47

 

46

 

 

 

 

[1] včetně rétoriky

[2] Německý jazyk

[3] Matematika

[4] ve 2. ročníku 1 VH týdně praktická cvičení

[5] v 1. ročníku 1 VH týdně praktická cvičení

[6] Zeměpis

[7] zařazeno v BI

[8] Základy společenských věd

[9] Rozděleno do dalších předmětů

[10] rozděleno do dalších předmětů

[11] Informační technologie

[12] volitelné předměty

[13] volitelné předměty

[14] volitelné předměty

[15] zařazena do jednotlivých předmětů