Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

Maturita


Společná část

(pro všechny obory)

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb., vyhlášky č. 232/2018 Sb., vyhlášky č. 405/2020 Sb. a vyhlášky č. 530/2021 Sb.

Společná část zkoušky:

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – didaktický test
 2. Cizí jazyk (anglický nebo německý) – didaktický test nebo Matematika

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání (více podrobností viz § 14 maturitní vyhlášky). 

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. 

Nepovinné zkoušky:

 • Cizí jazyk – AJ, NJ (ústní zkouška, didaktický test a písemná práce),
 • Matematika (didaktický test),

Výsledek nepovinné zkoušky nemá vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky, a tedy ani na vydání maturitního vysvědčení. Hodnocení nepovinných zkoušek společné části se na základě dosažených výsledků převádí do klasifikace: uspěl či neuspěl.

Žák si nemůže přihlásit k nepovinné zkoušce stejný předmět, z něhož koná zkoušku povinnou, toto pravidlo platí bez výjimky.

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků, které vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Zkoušky se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Profilová část SOŠ

(obor Informační technologie a Multimediální tvorba)

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk (anglický nebo německý) – písemná práce a ústní zkouška nebo Matematika

Další povinné zkoušky:

Žák si musí zvolit 3 povinné zkoušky, a to z nabídky:

1. Maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí z odborných předmětů:

 • téma např. z oblasti: tvorba webových aplikací, návrh počítačové sítě, specifikace programu (manuál/tutoriál), formální specifikace projektu, jiná práce po schválení učitelem příslušného předmětu a vedením školy.

2. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Druhá a třetí povinná zkouška profilové části je volba z nabídky předmětů (jedna zkouška musí být z odborných předmětů – OP): 

 • Programové vybavení (OP)
 • Technické vybavení (OP)
 • Operační systémy (OP)
 • Multimédia (OP)
 • Počítačové sítě (OP)
 • Fyzika
 • Ekonomika
 • Matematika – pouze pokud nebyla zvolena v povinné zkoušce společné části
 • Cizí jazyk pouze pokud nebyl zvolen daný cizí jazyk v povinné zkoušce společné části; možnost zvolit jiný cizí jazyk 

Nepovinné zkoušky:

Nepovinné zkoušky lze konat z předmětu, který nebyl zvolen v povinné zkoušce společné části nebo školní části. Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

 • Cizí jazyk pouze pokud nebyl zvolen daný cizí jazyk v povinné zkoušce společné části; možnost zvolit jiný cizí jazyk 
 • Matematika – pouze pokud nebyla zvolena v povinné zkoušce společné části
 • Fyzika 
 • Ekonomika
 • Programové vybavení
 • Technické vybavení
 • Operační systémy
 • Multimédia
Profilová část G

(obor Gymnázium)

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk (anglický nebo německý) – písemná práce a ústní zkouška nebo Matematika

Další povinné zkoušky:

Žák si musí zvolit 2 povinné zkoušky, a to z nabídky:

1. Maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí nebo ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Druhá povinná zkouška profilové části je volba z nabídky předmětů – vždy z jiného předmětu, než ze kterého byla zvolena maturitní práce nebo první ústní zkouška.:

 • Matematika
 • Fyzika
 • Biologie
 • Chemie
 • Základy společenských věd
 • Ekonomika
 • Geografie
 • Dějepis
 • Informační technologie
 • Cizí jazyk pouze pokud nebyl zvolen daný cizí jazyk v povinné zkoušce společné části; možnost zvolit jiný cizí jazyk 

Nepovinné zkoušky:

Nepovinné zkoušky lze konat z předmětu, který nebyl zvolen v povinné zkoušce společné části nebo školní části. Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

 • Cizí jazyk pouze pokud nebyl zvolen daný cizí jazyk v povinné zkoušce společné části; možnost zvolit jiný cizí jazyk 
 • Matematika 
 • Fyzika 
 • Biologie 
 • Chemie 
 • Základy společenských věd 
 • Informační technologie
Harmonogram

Nejzazší termín odevzdání přihlášek k maturitě a k MP – MZ2024 jaro

1. 12. 2023

Nejzazší termín odevzdání seznamu četby k maturitě z ČJL – MZ2024 jaro                

29. 3. 2024

Nejzazší termín odevzdání maturitní práce – MZ2024 jaro

2. 4. 2024

ČJL písemná práce

Doplníme

AJ písemná práce 

Doplníme

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky JARO

2.- 7. 5. 2024

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky PODZIM

1.- 10. 9. 2024

Ústní zkoušky JARO

Doplníme

Ústní zkoušky PODZIM

září 2024