Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

Další informace


Projekty spolufinancované Evropskou unií

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

SŠ EDUCAnet – Šablony II

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016363

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

ZŠ EDUCAnet – Šablony II

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014714

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

ICT a digitální výuka

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012419

Cílem projektu je, aby se výuka podpořených pedagogů různých předmětů stala interaktivní, aby učitelé častěji začlenili do vyučovací hodiny digitální technologie a výuka následně rozvíjela digitální gramotnost a informatické myšlení žáků v souladu s dnešní dobou.  Webové stránky projektu.

Administrativní činnosti základních škol

Jsme partnerem projektu PF JU : Administrativní činnosti základních škol.

Školská Rada

Členové školské rady 2020/2021

V souladu s ustanoveními školského zákona a po řádných volbách jsou členy školské rady:

Za zřizovatele: PharmDr. Irena Vaiglová

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: Ing. Drahoš Kobylka

Za pedagogické a nepedagogické pracovníky: Mgr. Kristýna Bělehradová

Předseda školské rady: Mgr. Kristýna Bělehradová

Centrum Kolegiální podpory

Od ledna 2019 jsme součástí projektu Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost​​.

Cíle projektu jsou:

  • Rozvoj badatelsky orientované výuky ve školách (BOV).
  • Spolupráce mezi centry kolegiální podpory (CKP).
  • Spolupráce s okolními školami.
  • Sdílení příkladů dobré praxe formou videí.

Za tím účelem pořádáme každoměsíční workshopy a společná setkání pedagogů.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

EDUCAnet – střední škola a základní škola České Budějovice s.r.o., (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v případech uvedených v záznamech o zpracování osobních údajů. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS ufz23ad, emailem na adrese ceskebudejovice@educanet.cz nebo poštou na adrese Lannova třída 1595/29a, 370 01 České Budějovice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaných pověřencem pro školu je:

Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, MBA

tel.: +420 774 073 339

email: veronika.bartosova@educanet.cz

Partneři