Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

Příjímací řízení


Výsledky přijímacího řízení Gymnázium DRUHÉ KOLO.

Výsledky přijímacího řízení IT.

Výsledky přijímacího řízení MT. – Obor Multimediální tvorba (MT) vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Více informací zde.

 

Ředitel školy EDUCAnet – střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2023/2024. 

 

Přihlášky posílejte/osobně doručte na tuto adresu:

EDUCAnet – střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o., Lannova 1595/29a, 370 01 České Budějovice. Nebo do schránky v budově SŠ Lannova 12/5, 370 01 České Budějovice.

Tiskopis přihlášky najdete na: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

Přihláška musí být vyplněna a potvrzena základní školou. Přihlášky do prvního kola se podávají do 1. března 2023. 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termíny konání:

  1. termín 13. dubna 2023
  2. termín 14. dubna 2023

JPZ v náhradním termínu:

  1. termín 10. května 2023
  2. termín 11. května 2023

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č.353/2016 Sb., opatřením obecné povahy č.j.: MŠMT-43073/2020-3, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, rozhodl ředitel školy o podmínkách přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2022/2023 takto:

1. Všeobecná ustanovení

Pro školní rok 2023/24 přijme EDUCAnet – střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.:

14 žáků – obor 79-41- K/41 – Gymnázium (4-leté) – denní forma

20 žáků – obor 18-20- M/01 – Informační technologie (4-leté) – denní forma

2. Kritéria přijetí uchazeče do 1. ročníku vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení

Kritéria bodového hodnocení:

a) Jednotná přijímací zkouška

Úspěšnost Počet bodů

100% – 90% 35

89% – 70% 30

79% – 60% 25

59% – 50% 20

49% – 40% 15

39% – 30% 10

29% – 20% 5

19% – 0 0

Pro přijetí je nutné mít z Českého jazyka a literatury minimální úspěšnost 30% a z Matematiky minimální úspěšnost 20%.

Maximální počet bodů 70 (35b. z MAT a 35b z ČJL)

b) Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Za každé pololetí s průměrem:

1,3 a lepším je 5 bodů,

1,3 – 1,6 3 body

Maximální počet dosažených bodů celkem 15.

c) Motivační dopis

Motivační dopis řediteli školy: Práce v maximálním rozsahu 1 list A4 na téma „Moje představa o budoucím studiu“ (nápověda: jak a proč jsem si vybral/a EDUCAnet, co už umím, jaké jsou moje zájmy, co bych se chtěl/a naučit). Hodnotí se formální i obsahová stránka.

Maximální počet dosažených bodů celkem 10.

d) Umístění v 6. – 9. ročníku základní školy v libovolném kole předmětové olympiády nebo jakékoli další soutěže jednotlivců, získání odbornosti v jazyce (PET,…), v IT (ECDL – řidičák na PC), ve zdravovědě apod.

Maximální počet dosažených bodů celkem 5.

Celkem je možné získat 100 bodů.

3. Závěrečná ustanovení

Pořadí je stanoveno dle celkového počtu bodů, které uchazeč získá v rámci přijímacího řízení.

V případě shodného celkového počtu bodů rozhoduje:

  1. Lepší studijní průměr v 1. pololetí deváté třídy na ZŠ.
  2. Vyšší úroveň motivačního dopisu.

Potvrzení lékaře není vyžadováno. 

Žáci budou přijímáni do obou oborů podle počtu dosažených bodů až do naplnění jejich kapacity. 

Při nenaplnění kapacity tříd v prvním kole vyhlásí ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení.