Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky Použití.

Pro uchazeče


Zápis

ZÁPIS dětí do 1. třídy školního roku 2023/2024

Termín zápisu: DODATEČNÝ zápis na ZŠ se uskuteční 27. 4. od 14:30 do 16:30 v budově ZŠ: Lannova tř. 1595/29a. Přihlášku je možné vyplnit do 23. 4.

Pozvánku k zápisu obdržíte e-mailem.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, případně děti starší po odkladu školní docházky. V případě nemoci dítěte si domluvte náhradní termín.

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šesti let věku.

Zápis se skládá z formální části (vyplnění a podepsání žádosti rodičů o přijetí k základnímu vzdělání) a v případě souhlasu rodičů také z rozhovoru pedagogů s dítětem, včetně několika základních činností.

DALŠÍ INFORMACE ZDE

Přestupy

Přestup na ZŠ EDUCAnet je možný kdykoli během školního roku, avšak pouze v případě volného místa v daném ročníku.

Přestup je realizován na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 49 a je posuzován jako přestup žáka základní školy do jiné základní školy. O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. Zákonný zástupce žáka je povinen podat přihlášku ke vzdělávání na ZŠ EDUCAnet (možnost si osobně vyzvednout přihlášku v sekretariátu školy či si ji stáhnout na stránkách školy). Škola také posuzuje rozdíly ve znalostech žáka vyplývající z odlišnosti vzdělávacích programů. Z tohoto důvodu může být realizován rozdílový test z českého jazyka a matematiky. Dále je realizován rozřazovací test z anglického jazyka a pohovor. Je nezbytně nutné, aby se žák, který žádá o přestup, účastnil minimálně 1 dnu výuky. ZŠ EDUCAnet si vyhrazuje právo žádost o přestup zamítnout.

V případě přestupu na ZŠ kontaktujte Mgr. Lucii Kubů (lucie.kubu@educanet.cz, +420 774 773 357)

Dny otevřených dveří

Nejlepší je se přijít do školy podívat. Uvidíte, jak vypadají naše třídy, jaké vybavení používáme a jak se u nás učí. Při návštěvě se vám budou věnovat žáci a učitelé, provedou vás budovou a rádi zodpoví vaše otázky.

Termíny dnů otevřených dveří v tomto školním roce jsou:

čtvrtek 3. listopadu 2022 od 14:00 do 18:00

čtvrtek 8. prosince 2022 od 14:00 do 18:00

pátek 3. února 2023* od 9:00 do 15:00

V tomto školním roce už „klasické“ dny otevřených dveří nebudou. V případě, že uvažujete o přestupu, je možné se domluvit na individuální návštěvě. Kontaktujte ředitele školy:+420 774 073 318, františek.soltes@educanet.cz

Na den prvňákem

Každý rok si u nás mohou předškoláci vyzkoušet, jaké je to být prvňáčkem. Předškoláci i rodiče přijdou do školy, usednou do lavic a účastní se dvou vyučovacích hodin. Paní učitelka má pro ně připraveny vhodné aktivity. Předškoláci si prohlédnou třídu, zkusí si práci v lavici a vyzkouší si práci s interaktivním panelem. Paní učitelka je připravena zodpovědět dotazy rodičů a informuje je o průběhu zápisu.

úterý 17.1.2023

Na tuto akci je třeba se přihlásit.

Školné

Školné je vždy vázáno smlouvou o studiu.

  • Školné je 46.800,- (mimo žáky ze spádové obce Vráto).

  • Škola se zavazuje nezvyšovat školné po celou dobu studia s výjimkou míry inflace za předchozí kalendářní rok.

 

Platba školného

Školné je pro každý školní rok splatné ve dvou splátkách ve výši jedné poloviny ročního školného (1. splátka k 10. 6. a 2. splátka k 10. 1.).

První splátku po přijetí žáka na školu je zástupce žáka povinen zaplatit nejpozději do 30. dní od přijetí ke studiu.

Školné se hradí převodem na bankovní účet školy vedený UNICREDIT Bank, č. účtu 516102008/2700 Při platbě se uvede variabilní symbol, kterým je přidělený kód žáka, uvedený v čl. III. odst. 2. smlouvy o studiu.